Canada/World News 全國/世界新聞

墨西哥西部發生逾七級地震   

2022-09-19 11:43

墨西哥西部發生逾七級地震

墨西哥發生強烈地震.
墨西哥國家地震局表示,西部米卻肯州科阿爾科曼市以南五十九公里,發生七點四級地震,震源深度十公里.
(黎紹堅報道)

audio