Local News 本地新聞

環境部:大溫地區後日可能會首次落雪 click here to listen the cantonese clip  

2018-12-06 14:53

環境部:大溫地區後日可能會首次落雪

加拿大環境部預測大溫地區後日可能會在今個冬季首次落雪,不過星期日又會轉為落雨.

(張澤民報導)